ibdinfo.no

Jeg er helsepersonell Jeg er ikke helsepersonell

ibdinfo.no

Forlat siden Bli på siden
IBD og deg

Rettigheter

Har du fått diagnosen ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom kan det være utfordrende å orientere seg om hvilke rettigheter du som pasient eller pårørende har.

Rett til helsehjelp og behandling

I Norge er pasientrettigheter regulert gjennom lovverket. Pasientrettighetsloven har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven gir pasienter betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning, samt at helsetjenesten er forsvarlig. Den inneholder også bestemmelser for å styrke pasientenes stilling i helsetjenesten. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Mage-tarmforbundet.

Samvalg – Du har rett til å være med å bestemme

Som pasient har du rett til å medvirke i valg av undersøkelsesmetoder og hvilken behandling du skal ha. Samvalg er prosessen der du sammen med helsepersonell tar beslutninger som passer best for deg.

Tre enkle spørsmål som kan være til hjelp når du snakker med behandleren din:

 1. Hvilke alternativer har jeg?
 2. Hva er de mulige fordelene og ulempene ved disse alternativene?
 3. Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve disse fordelene og ulempene?

Les mer om samvalg på hjemmesidene til helsenorge.

Grunnstønad fra NAV

Har man fått diagnosen ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, har man sannsynligvis rett på støtte fra NAV. Grunnstønaden, som er en ordning for å dekke ekstrautgifter som følge av sykdom, er til god hjelp for mange. Grunnstønaden skal dekke – helt eller delvis – gjentakende ekstrautgifter som friske ikke har. Dette kan for eksempel være utgifter til hjelpemidler, transport, dyrere mat på grunn av diett, eller klær og sengetøy på grunn av ekstra slitasje. Grunnstønad dekker ikke utgifter til medisiner. Det er ingen aldersgrense på grunnstønad.

Ekstrautgifter til mat på grunn av spesialdiett.
Du eller barnet ditt kan få stønad fordi det er nødvendig å ha spesialdiett. En spesialist må stille diagnosen og beskrive dietten. Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter faste satser uten krav om å dokumentere ekstrautgiftene. Melkeintoleranse, laktoseintoleranse og non-cøliaki/glutenintoleranse gir ikke rett til stønad.

Ekstrautgifter til klær og sengetøy
Du eller barnet ditt kan få stønad på grunn av ekstra slitasje eller hyppig vasking som skyldes den medisinske situasjonen. Madrasser, dyner, puter, håndklær og kluter blir ikke regnet som klær eller sengetøy.

Generelle råd om NAV

Å finne frem i det offentlige kan være utfordrende, spesielt hvis man ikke har erfaring med det fra tidligere. Derfor kan det være lurt å spørre legen eller annet helsepersonell om hjelp. Her er noen generelle råd for et møte med det offentlige:

 • Be om et møte: Opprett kontakt med ditt lokale NAV-kontor og be om et møte der du kan legge frem saken og ditt behov.
 • Få det skriftlig: Be om å få en skriftlig redegjørelse av alle vurderinger og beslutninger. Du skal for eksempel ikke godta muntlige avslag.
 • Ta kopi: Du bør ha en kopi av alle brev du sender slik at du kan dokumentere kommunikasjon med saksbehandler.
 • Lag arkiv: Ta vare på alle brev du får, og ha kopier av egne brev i en egen mappe eller perm. Gjør det til en vane å oppbevare «alt» om sykdommen din på ett sted.
 • Noter navn og nummer: Noter alltid navn og nummer ved telefonkontakt.
 • Klagerett: Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et vedtak. Du kan klage på et vedtak som du mener er feil. Nav-kontoret ditt kan også hjelpe deg med å sende inn en klage. Ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor for å sette opp et møte.

Referanser

 1. ^ Lovdata. Lov om pasient- og brukerrettigheter. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63 (Sist lest 05.09.2023)
 2. ^ Mage-tarmforbundet. Rett til helsehjelp. https://magetarm.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp (Sist lest 05.09.2023)
 3. ^ Helsenorge. Samvalg. https://www.helsenorge.no/samvalg/ (Sist lest 05.09.2023)
 4. a b c NAV. Grunnstønad fra NAV. https://www.nav.no/grunnstonad (Sist lest 26.10.2023)
 5. ^ NAV. Klagerettigheter. https://www.nav.no/klagerettigheter#hjelp (Sist lest 05.09.2023)